Stadgar

STADGAR
för
TEKNISKA FÖRENINGEN I ÖREBRO
antagna vid femårsmötet den 2 juni 1945,
ändrade vid årsmötet den 29 maj 1954
ändrade vid årsmötet den 9 maj 2009

________________________________________

 

 

 

 

 

§ 1. Ändamål.

Tekniska Föreningen i Örebro utgör en sammanslutning av ingenjörer, utexaminerade från Högre Tekniska Läroverket i Örebro, Tekniska Gymnasiet i Örebro och Rudbecksskolan i Örebro, nedan gemensamt benämnt ”Teknis” med ändamål att stärka samhörighetskänslan mellan medlemmarna och tillvarata deras allmänna intressen, anordna möten och jubiléer samt utdela stipendier.

§ 2. Organisation.

Föreningen har sitt säte i Örebro, men lokalföreningar kan bildas på andra orter och sortera under moderföreningen.

§ 3. Medlemskap.

1. Berättigad att bli medlem i föreningen är var och en, som utexaminerats från ”Teknis” samt skolledare och lärare vid gymnasieskolan. Medlem kan vara aktiv eller passiv.
2. Till hedersledamot kan kallas person, som visat särskilt intresse för föreningen och dess verksamhet.
3. Anmälan om in- och utträde i föreningen bör ske skriftligen till föreningens styrelse.
4. Medlem, som ej inbetalar stadgad avgift, kan om han/hon så önskar bli registrerad som passiv medlem.

§ 4. Avgifter.

Årsavgiften bestämmes på årsmötet.

§ 5. Styrelse.

1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare tillika registrator, skattmästare, klubbmästare och arkivarie.
2. Styrelsens ledamöter väljs på årsmöte för en tid av två år, så att vartannat år väljas fyra ledamöter och vartannat år tre ledamöter. Ordföranden utses på årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
3. För styrelsens beslutmässighet fordras, att minst fyra styrelseledamöter är närvarande. Beslut vid styrelsesammanträde fattas med öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.
4. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras.

§ 6. Förvaltning.

1. För föreningens förvaltning svarar styrelsen.
2. Ordföranden har att leda förhandlingarna vid styrelsens och föreningens sammanträden samt i övrigt företräda föreningen och övervaka, att föreningens stadgar efterlevas.
3. Vice ordföranden övertar ordförandens skyldigheter vid dennes frånvaro.
ör protokoll vid sammanträden och sköter i övrigt föreningens skriftväxling.
5. Skattmästaren tillsammans med ordföranden handhar föreningens medel och sköter i övrigt föreningens ekonomiska angelägenheter. Beloppsgräns per tillfälle är 200 000 SEK.
6. Klubbmästaren arrangerar sammanträden, klubbaftnar o.d.
7. Föreningens kontanta medel ska, i den mån de ej behövs för löpande utgifter, göras räntebärande mot betryggande säkerhet.
8. Styrelsen övervakar föreningens fondförvaltning och ser till att erforderliga fonderingar sker i enlighet med gällande bestämmelser och övrig verksamhet.

§ 7. Revisorer.

1. Föreningens förvaltning under det löpande året granskas av två revisorer. Revisorer samt två revisorssuppleanter väljs på årsmöte för en tid av två år, på så sätt att varje år väljs en revisor och en revisorssuppleant.
2. Föreningens räkenskaper ska avslutas per kalenderår och med tillhörande verifikationer i så god tid före årsmötet, att revisorerna hinner fullgöra sin granskning och avlämna revisionsberättelse till årsmötet.

§ 8. Sammanträden.

1. Årsmöte hålls i maj eller juni månad, varvid års- och revisionsberättelserna presenteras och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs samt stadgeenliga val förrättas.
2. Förutom till årsmötet äger styrelsen vid behov kalla till extra föreningssammanträde.
3. Kallelse till årsmöte skall utgå skriftligen till varje medlem minst en månad före årsmötet.

§ 9. Röstning.

Alla beslut vid såväl årsmöte som extra föreningssammanträde avgörs med öppen omröstning och med enkel röstövervikt utom i de fall, där stadgarna säger annorlunda. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

§ 10. Matrikel.

1. Matrikel över medlemmar utges vartannat år samt kan även läsas på föreningens webbplats. Förutom medlemsförteckning innehåller denna års- och revisions-berättelse samt övriga uppgifter, som kan vara av intresse för föreningens medlemmar.
2. Medlem bör omgående informera sekreteraren ändring av adress, verksamhet o.d.

§ 11. Stipendier.

1. Föreningen utdelar ur egna fonder studerande- och fortbildningsstipendier.
2. Styrelsen beslutar om antal och storlek av olika stipendierna.
3. Styrelsen beslutar om inriktning på och kriterier för stipendierna
4. Stipendieansökan ska insändas till styrelsen senast den 15 februari det år, under vilket det ska utdelas. Ansökan ska åtföljas av meritförteckning, skolbetyg och tjänstgöringsbetyg samt uppgift om vad stipendiet ska användas till.
5. Styrelsen upprättar förslag och rangordning av stipendiater som underlag för beslut.
6. Behörig sökande är elev, som fått avgångsbetyg från Rudbecksskolan och som idag studerar teknik vid Örebro Universitet.

§ 12. Minnesplakett.

Vid årsmötet utdelas minnesplakett till de medlemmar, som femtio år tidigare avlagt examen vid ”Teknis” i Örebro.
Föreningens plakett kan efter styrelsens förslag även tilldelas annan medlem eller föreningen utomstående person, som visat särskilt intresse för föreningen och dess verksamhet.

§ 13. Stadgeändring.

Förslag till ändring av dessa stadgar ska skriftligen före den 1 mars tillställas styrelsen. I kallelsen till nästföljande årsmöte delges samtliga medlemmar ändringsförslaget. För beslut av ändring erfordras minst 2/3 majoritet av vid årsmötet avgivna röster.

§ 14. Föreningens upplösning.

1. Beslut om föreningens upplösning ska för att vara giltigt fattas på två av varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet.
2. Samtidigt avgörs hur föreningens medel, fonder, handlingar och övriga tillhörigheter ska hanteras.

Skriv ut stadgarna Stadgar (pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster)